Estetická výchova

Estetická výchova - výtvarná a hudební výchova

Výtvarná výchova vede žáky k pochopení jiných než racionálních součástí lidské existence – k výtvarnému cítění, výtvarné kultuře a zejména k vlastní tvořivosti. Je úzce propojena s dalšími druhy umění, jako je hudba, literatura, film, divadlo…

Také hudební výchova přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, rozvíjí jeho tvořivost a umožňuje zintenzivnit umělecké zážitky a prožitky. Podporuje u žáků kladný vztah k hudbě i ostatním druhům umění, rozvíjí jejich hudebnost a vlastní hudební talent.

V průběhu studia se studenti seznámí s celou řadou výtvarných technik, jako je kresba, malba, grafika, koláž, batika, prostorové vytváření, kašírování, modelování atd. Spolupracujeme s plzeňskými galeriemi, zúčastňujeme se jejich výukových programů. Pořádáme výstavy studentských prací na území města Plzně, či na půdě školy.

Na vyšším stupni je zařazena výuka dějin umění a v závěrečném ročníku studia nabízíme tříhodinový seminář výtvarná kultura. Z dějin umění lze také maturovat.

V hudební výchově žáci prohlubují své rytmické a zpěvní dovednosti, zdokonalují se ve vlastním hudebním projevu a seznamují se s dějinami hudby a hudební teorií. Na škole působí úspěšný pěvecký sbor, do jehož činnosti jsou zapojeni studenti všech věkových kategorií. Několikrát do roka sbor vystupuje na koncertech v Plzni i mimo ni.

V primě a sekundě probíhá výuka ve dvou hodinách týdně, v tercii a kvartě je poskytnuta jedna hodina týdně, přičemž výuka probíhá ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. V prvním ročníku španělské sekce se výtvarná i hudební výchova vyučuje jen v jedné hodině za týden.

Na vyšším stupni gymnázia si žáci volí mezi výtvarnou a hudební výchovou a procházejí dvouhodinovým blokem vybraného předmětu každý týden.

Hodinové dotace hudební výchovy se liší pouze v primě a sekundě, kde žáci mají jednu hodinu hudební výchovy týdně.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Čížková Marie, Mgr. cizkova@glp.cz Ciá B22 377 183 327
Erneker Nikola erneker@glp.cz Erá B01 377 183 309
Hauer Pavel hauer@glp.cz Ha B22 377 183 327
Ježková Jana, Mgr. jezkova@glp.cz Jeá B22 377 183 327
Kielbergerová Radomíra, Mgr. kielbergerova@glp.cz Kiá B22 377 183 327
Sudková Miriam, Mgr. (předseda PK) sudkova@glp.cz Suá B01 377 183 309

 

Seminář

pdf Dějiny umění - jednoletý seminář

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti