Dvojjazyčné studium = bilingva

Charakteristika šestiletého oboru s výukou předmětů ve španělském jazyce

Výuka španělského jazyka má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a těší se značnému zájmu. Také proto vznikla myšlenka nabídnout uchazečům dvojjazyčný studijní obor s výukou vybraných předmětů ve španělštině. Tím se Gymnázium Luďka Pika stalo šestým bilingvním česko-španělským gymnáziem v republice.

Výuka v tomto šestiletém studijním oboru byla zahájena v září 2007. Program, který je akreditován Ministerstvem školství Španělského království a probíhá ve spolupráci se španělským velvyslanectvím, nabízí žákům mnoho výhod a motivačních pobídek - učebnice a učební pomůcky zdarma, studijní pobyty učitelů a žáků, výměnné pobyty, studium na španělských univerzitách.

Studijní plán je náročný, první dva roky studia se žáci pod vedení českého a španělského učitele věnují intenzivní výuce španělštiny (1. rok 8 hodin, 2. rok 9 hodin týdně). Ostatní předměty jsou vyučovány v jazyce českém. Od 3. ročníku začíná výuka pěti předmětů (dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie) ve španělštině s výjimkou vybraných okruhů (např. české dějiny se vyučují česky). Ve 4. ročníku začíná výuka španělské literatury.

Studijně poznávací cesty, rozličné mimoškolní aktivity a náročné studium v prestižní česko-španělské dvojjazyčné třídě nesleduje pouze upevnění jazykových a znalostních dovedností, ale vede žáky k získávání sociálních a interkulturních kompetencí. Žáci jsou připravováni tak, aby na osobnostní, sociální a profesní úrovni obstáli při studiu na našich i zahraničních vysokých školách a poté se dobře uplatnili na trhu práce.

Características de la enseñanza de las asignaturas en español en el programa de seis años

La enseñanza del español en nuestra escuela tiene una larga tradición y goza de considerable interés. Así que surgió la idea de ofrecer a los candidatos bilingües la enseñanza de algunas materias en español dentro del programa de estudios. Este gymnázium se convirtió en la sexta sección bilingüe checo-española en el país.

La enseñanza del programa de estudios bilingüe de seis años se puso en marcha en septiembre de 2007. El programa, que está acreditado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España en cooperación con la Embajada de España, ofrece muchos beneficios a los alumnos e incentivos - libros de texto y herramientas didácticas de aprendizaje gratuito para profesores y estudiantes, visitas de intercambio, estudios en universidades españolas.

El plan de estudios es todo un desafío para los estudiantes: en los dos primeros años de estudio, y bajo el liderazgo de los profesores checos y españoles, los estudiantes se dedican a un aprendizaje intensivo del español (8 horas durante el primer año y 9 horas durante el segundo año). Las otras materias se imparten en checo. A partir del tercer año comienza la enseñanza de cinco materias en español (historia, geografía, matemáticas, física, química); con excepción de unas determinadas materias (por ejemplo, la historia checa se imparte en checo). A partir del cuarto año empieza la enseñanza de la literatura española.

Viajes de estudio, varias actividades extraescolares y unos exigentes estudios en el prestigioso programa de estudios bilingüe checo-español, permite a los estudiantes no solo consolidar los conocimientos y habilidades lingüísticas, sino que lleva a los estudiantes a adquirir habilidades sociales e interculturales. Los estudiantes están preparados para que el nivel personal, social y profesional perdure mientras estudian tanto en universidades checas como extranjeras y, como consecuencia, puedan ser reconocidos en el mercado laboral.

Odkazy na aktivity

Ars Poeticae Cena Peru Divadlo Iberoamerická společnost Jazykové kurzy Karaoke Konference ZČÚ Kuchařská soutěž Návštěvy z LA Projekty Soutěže velvyslanectví Výměny

Video - En el Gymnázium Luďka Pika

Video - Nuestra escuela

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti