Dějepis a společenské vědy

Dějepis

Předmět dějepis je vyučován v průběhu celého studia všech studijních programů, v bilingvním studiu je od 3. ročníku vyučován i ve španělském jazyce.

Žáci se v hodinách dějepisu seznamují s událostmi, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. Dějiny se vyučují v celé historické kontinuitě, ale klade se důraz na 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen věda s výčtem dat a událostí, ale můžeme se z ní poučit, pomáhá nám porozumět současnosti.

Občanská výchova

Předmět občanská výchova je vyučován na nižším gymnáziu a vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“. Obsah předmětu je velice široký a pestrý. Soustředíme se především na osobnostní, sociální, občanskou a právní výchovu žáků. Žáci jsou považováni za aktivní spolutvůrce výuky a tomu také odpovídají metody, které jsou v hodinách občanské výchovy užívány.

Základy společenských věd

Předmět základy společenských věd je vyučován po celou dobu studia na vyšším gymnáziu. Základy společenských věd obsahují základy celé řady společenskovědních disciplín – psychologie, sociologie, práva, politologie, ekonomie a dějin filozofie. Nejde pouze o získávání vědomostí, ale o poznávání sebe samého, formování aktivního občanství.

K vyučovacím hodinám dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd patří i řada zajímavých akcí - Pražský studentský summit, Maratón psaní dopisů, festival Jeden svět na školách, Studentské volby (JSNŠ), různé exkurze, besedy, setkání s pamětníky, putovní výstavy na chodbách školy…
Naši studenti se každoročně účastní celostátní Dějepisné soutěže gymnázií, která se koná pravidelně od roku 1992 v Chebu. A dosahují výborných výsledků.
Téma holocaust Židů za 2. světové války je téma, kterému se věnujeme nad rámec hodin dějepisu a základů společenských věd, opakovaně je zařazován do společenskovědního semináře blok různých aktivit zakončený studentskou reflexí v podobě koláží, obrazů, prostorových objektů nebo hudebních improvizací. V průběhu studia mají naši žáci možnost absolvovat několikadenní vzdělávací seminář v Terezíně, poznávací zájezd do Osvětimi. Dvakrát jsme navštívili Dům Ann Frankové v Amsterodamu.
Zapojili jsme se například do projektu Školákem v Protektorátu (Památník Terezín), do projektu Příběhy našich sousedů (Post Bellum).

Žáci si mohou zvolit dějepis i základy společenských věd v profilové části maturitní zkoušky.

Naše předmětová komise má pro žáky širokou nabídku volitelných seminářů.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Čížková Marie, Mgr. cizkova@glp.cz Ciá B22 377 183 327
Gandoy Muñoz Laura, Lic. gandoy@glp.cz Gaá B25 377 183 325
Hodaňová Vladimíra, Mgr. hodanova@glp.cz Hoá B23 377 183 326
Kouba Čestmír, Mgr. kouba@glp.cz Kb A21 377 183 323
Pašková Martina, Mgr. (předseda PK) paskova@glp.cz Pšá B12 377 183 303
Teršová Renata, PaedDr. tersova@glp.cz Teá B23 377 183 326
Závorková Jana, Mgr. zavorkova@glp.cz Zvá B23 377 183 326

 

Semináře

pdf Seminář z dějepisu - dvouletý seminář

pdf Společenskovědní seminář - dvouletý seminář

pdf Seminář z dějepisu - jednoletý seminář

pdf Seminář z psychologie a sociologie - jednoletý seminář

pdf Dnešní svět - jednoletý seminář

pdf Základy ekonomie - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Dějepis

pdf Základy společenských věd

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti